פרטיות

שמירת פרטיות:

החברה מתחייבת בזאת לשמור על פרטיותם של משתמשי המערכת ולא לעשות כל שימוש בנתוני המשתמשים או להעבירם לצד שלישי מעבר לדרוש לצורך התקשרות זו.

על התקשרות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

בית המשפט המוסמך לדון במחלוקות הנובעות מהסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.